Polityka prywatności mediów Nadmorskiej Grupy Medialnej

I. Dane osobowe

1. Twoja Telewizja Morska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wejherowie – właściciel mediów należących do Nadmorskiej Grupy Medialnej tj. programów telewizyjnych: Twoja Telewizja Morska i Twoja Telewizja Religijna, programu radiowego: Norda FM oraz portali internetowych: nadmorskagrupamedialna.pl, Nadmorski24.pl i Kociewie24.pl - informuje, że do świadczenia niektórych usług, w tym świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników (w szczególności takich jak: zamieszczanie ogłoszeń, kontaktowanie się poprzez zakładki „Twoja Relacja 24”, „Twórz portal razem z nami”, „Wyślij film / zdjęcie” i „Formularz kontaktowy”, rozpatrywanie reklamacji, organizowanie konkursów, przesyłanie wiadomości tekstowych, grafik, zdjęć i filmów) wymagane jest podanie danych osobowych, w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail.

2. Administratorem danych osobowych jest Twoja Telewizja Morska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Wejherowie, ul. Przemysłowa 3, KRS nr 311636 Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5882285147, REGON: 220659444, kapitał zakładowy: 220.500 zł, e-mail: [email protected] (zwany dalej „Administratorem” lub „Twoja Telewizja Morska”).

3. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) oraz dostosowane do niego przepisy krajowe.

4. We wszystkich sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych Użytkownik może się skontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: [email protected];

5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia usług wybranych przez Użytkownika, wykonywania czynności stosownie do udzielonej przez Użytkownika zgody, prawnie uzasadnionego interesu Administratora (w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń od Użytkownika), wykonywania obowiązku prawnego, w tym przekazywania danych do odpowiednich organów.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach, o których mowa powyżej w pkt 5 jest art. 6 ust. 1 pkt a) - f) RODO samodzielnie lub w powiązaniu z odpowiednimi przepisami prawa, mającymi w konkretnym przypadku zastosowanie, w tym m.in. Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu cywilnego, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane do organów, które są uprawnione do otrzymania tych danych od Administratora na podstawie przepisów prawa lub do podmiotów na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub z których pomocą Administrator świadczy usługi lub wykonuje czynności na rzecz Użytkownika. Takimi podmiotami są w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z budową i obsługą systemów informatycznych Twojej Telewizji Morskiej lub usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, podmioty świadczące usługi w zakresie polubownego rozwiązywania sporów i windykacji należności oraz usługi prawne lub rachunkowo – księgowe.

8. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania usługi lub czynności przez Administratora na rzecz tego Użytkownika, a po wykonaniu czynności lub usługi – przez czas niezbędny zgodnie z przepisami prawa do prawidłowego rozliczenia usługi lub ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Administratora i wykonania wydanego orzeczenia, a po tym okresie usuwane. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

9. Użytkownikowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

a) prawo dostępu do danych (osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w art. 15 RODO i objętych niniejszą informacją) - art. 15 RODO,

b) prawo do sprostowania i uzupełnienia (osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe; z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia) - art. 16 RODO,

c) prawo do usunięcia (osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 RODO) - art. 17 RODO,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania (oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania; po ograniczeniu przetwarzania danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych w art. 18 RODO; Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO) – art. 18 RODO,

e) prawo do przenoszenia danych (osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora) - art. 20 RODO,

f) prawo do wniesienia sprzeciwu (jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim) - art. 21 RODO,

g) prawo, aby dane osobowe użytkownika nie podlegały profilowaniu o którym mowa w ust. 8 – art. 22 RODO.

10. Użytkownik może wykonywać ww. prawa poprzez kontakt z Administratorem telefonicznie, poprzez email lub pocztą tradycyjną. To samo dotyczy wycofania udzielonych zgód. Podczas kontaktu na odległość Administrator może żądać podania przez Użytkownika danych osobowych w celu weryfikacji jego tożsamości.

11. Administrator wskazuje, iż:

a) dane osobowe Użytkowników niezarejestrowanych ograniczone do adresu IP Użytkownika przetwarzane są w celu realizacji funkcjonalności Stron www TTM, w tym wskazanych w ust. 1 , świadczenia ww. usług drogą elektroniczną, rozpatrywania reklamacji – art. 18 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b) dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych w postaci danych osobowych, o których mowa w ust. 1, przetwarzane są w celu realizacji funkcjonalności Stron www TTM, w tym wskazanych w ust. 1 , świadczenia ww. usług drogą elektroniczną, rozpatrywania reklamacji, wystawiania dokumentów rozliczeniowych, kontaktu z Użytkownikiem w celu wykonania usług serwisowych, informacji i zmianach warunków świadczenia usług oraz innych czynności związanych ze świadczeniem usług – art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

c) dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych w postaci danych osobowych, o których mowa w ust. 1, o rodzajach usług, wysokości opłat czy ewentualnego zadłużenia Użytkownika przetwarzane są w celu dochodzenia roszczeń Administratora wynikających ze świadczonych usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

d) adres poczty elektronicznej Użytkownika przetwarzany jest w celu wysyłania informacji handlowych na wskazany adres e-mail - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

e) całość danych osobowych Użytkownika przetwarzana jest w systemach informatycznych w celu wykonania i przechowywania kopii bezpieczeństwa, zapewnienia zdolności do ciągłego zachowania poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, zapewnienia zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego - art. 32 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

12. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla realizowanego celu, w szczególności do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu:

a) zaprzestania korzystania z usługi - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu korzystania z usługi,

b) wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w tym celu,

c) wycofania zgody na przetwarzanie danych - w zakresie, w którym przetwarzanie wynika z udzielonej zgody,

d) wyegzekwowania wszelkich roszczeń przysługujących Administratorowi z tytułu świadczonych usług – w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci dochodzenia roszczeń,

e) upływu okresu przechowywania kopii bezpieczeństwa.

13. Przekazanie przez Użytkownika danych osobowych Administratorowi jest w każdym przypadku dobrowolne, jednak jest to niezbędne do świadczenia przez Administratora usług i czynności na rzecz Użytkownika.

14. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

II. Cookies

Twoja Telewizja Morska informuje Użytkowników zawiadywanych przez siebie stron www (tj. nadmorskagrupamedialna.pl, telewizjattm.pl, telewizjattr.pl, nordafm.pl, nadmorski24.pl i kociewie24.pl – dalej „Strony www TTM”) , że używa na Stronach www TTM technologii cookies tj. plików tekstowych, tzw. ciasteczek, do rejestrowania informacji o tym, które strony Użytkownik odwiedzał i co na nich robił.

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę www TTM (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Dlaczego i jak stosujemy pliki Cookie

Uwierzytelnianie Stron www TTM wykorzystuje pliki cookie do identyfikacji zalogowanego Użytkownika, aby wyświetlić mu właściwe informacje odpowiadające jego zainteresowaniom.

Preferencje, funkcje i usługi

Strony www TTM korzystają z plików cookies w celu uzyskania informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych Użytkownika. Są one również pomocne podczas wypełniania formularzy w witrynach. Niezależnie od powyższego, poprzez tzw. wtyczki społecznościowe, zapewniają one Użytkownikowi funkcje, ważne informacje oraz treść zgodną z jego indywidualnymi potrzebami.

Twoja Telewizja Morska umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na Stronach www TTM. Są to m.in. Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.o., Pelmar Sp. z o.o., Multimedia Capital Two Sp. z o.o. i inne podmioty skupione w Nadmorskiej Grupie Medialnej dostarczające treści reklamowe oraz podmioty udostępniające tzw. "wtyczki społecznościowe", w szczególności serwisy związane z firmami Meta i Google.

Treści wideo

Administrator umieszcza na Stronach www TTM materiały video, w tym reklamowe dostarczone przez podmioty związane z Nadmorską Grupą Medialną oraz podmioty zewnętrzne, m.in. X-news, Centrum Informatyczne TASK i inne. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do źródłowego umiejscowienia danego materiału. Odtwarzanie klipów wideo podlega śledzeniu, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności opisanymi w niniejszym dokumencie oraz w dokumentach, które są dostępne:

https://kociewie24.pl/regulamin 

https://nadmorski24.pl/regulamin 

https://nordafm.pl/regulaminy.html 

Facebook

Administrator umieszcza na Stronach www TTM przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Meta zarządzającej serwisem Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

Youtube

Administrator umieszcza na Stronach www TTM klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności, które są dostępne https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Profilowanie

Administrator oświadcza, że gromadzone przez niego informacje na temat Użytkowników nie są bezpośrednio przez niego wykorzystywane w celu profilowania Użytkowników pod kątem wyświetlania dedykowanych treści reklamowych.

Administrator nie prowadzi w żadnym zakresie procesu profilowania Użytkowników pod kątem wyświetlania treści reklamowych. Co więcej - wdrożony przez Administratora na Stronach www TTM mechanizm plików "cookies" zabezpiecza Użytkowników przed wielokrotnym wyświetlaniem tych samych treści reklamowych.

Jednocześnie Administrator informuje, że w kwestii publikacji na Stronach www TTM części kontentu reklamowego współpracuje z firmą GOOGLE, która samodzielnie gromadzi dane dokumentujące zachowania Użytkowników w zetknięciu z tym kontentem.

Administrator nie uczestniczy i nie pośredniczy w tym działaniu, również nie przekazuje firmie GOOGLE tych danych dotyczących Użytkowników, które gromadzi we własnym zakresie.

Ze szczegółami polityki prywatności firmy GOOGLE Użytkownicy mogą zapoznać się tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Wydajność, analiza oraz badania

Pliki cookies związane z badaniami internetu pochodzą od spółki Google Inc.

Wykorzystując oprogramowanie google analytics, Strony www TTM zamieszczają w komputerze Użytkownika kod zliczający umożliwiający zbieranie danych o Użytkownikach. Administrator informuje, że jest stroną umowy z GOOGLE Inc. i używa mechanizmu anonimizacji nr IP użytkownika. W każdej chwili Użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie google analitycs poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Zarządzanie plikami „cookies”

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, utrzymania preferencji użytkownika, utrudni korzystanie ze Stron www TTM, w skrajnych przypadkach może całkowicie uniemożliwić korzystanie z tych stron.

Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności firm Meta i Google, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookies:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

https://pl-pl.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_help_center_ig_data_policy_redirect

III. ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI

1. Administrator przetwarzający dane zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, informacji, materiałów, zdjęć, dokumentów i danych osobowych oraz danych osób z nim współpracujących oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, przypadkowy lub celowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (dalej: Dane poufne").

2. Administrator oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy Danych poufnych nie będą one ujawniane, wykorzystywane czy udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba, że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

3. Administrator nie sprzedaje podmiotom trzecim danych adresowych oraz personalnych, które udostępniane są przez użytkowników Stron www TTM, ani nie udostępnia ich zewnętrznym podmiotom do ich własnych celów marketingowych.

Wszelkie materiały (w szczególności informacje lokalne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Twojej Telewizji Morskiej wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. x